WEBFORM CREW NIEUWPOORTWEEK 2021

                     03/07 - 07/07/2021

This webform is reserved for the GREEN AREA CREW's (Opitmist)  participating in the Nieuwpoortweek 2021

Completing and submitting this webform as soon as possible will include you in the NPW2021 paylist and will help us in preparing your regatta set including Dinner voucher and Fuel card. All will be ready to collect at arrival.

Nieuwpoort is looking forward to welcome you.

Hold CTRL button for multiple selection.

De vrijwillige medewerker door het e-mailen van deze verklaring verbindt zich aan wat volgt:

Art.1 Meldingsplicht
de vrijwilliger zal de volgende instanties voor zover toepasselijk op de hoogte brengen en zo nodig vooraf toestemming verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:
- de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
- het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
- het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt
- dit is een niet limitatieve opsomming

Art. 2 Onkostenvergoeding
De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van 25,00 euro per volledige dagprestatie.
Bijkomend voorziet de organisatie in een ontbijt- en lunchpakket.
De vrijwilliger zal erop letten dat de wettelijke maxima – vermeld in de ‘Vrijwilligerswet’ van 3 juli 2005  – niet overschreden worden.  Hij houdt hier rekening mee indien hij voor verschillende organisaties vrijwilligerswerk zou verrichten.

Art. 3 Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

Art. 4 Aansprakelijkheid.
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
De vrijwillige medewerkers werken onder de voorwaarden van de federatie WWSV vzw en zijn automatisch gedekt bij de verzekeringmaatschappij ARENA met volgende polisnummers:
- Lichamelijke ongevallen: polis 1.102.168
- Burgerlijkde aansprakelijkheid: polis 1.102.169
- Rechtsbijstand:1.102.169/1
- Toevertrouwd goed: valt onder de waarborg toevertrouwd goed t.b.v. 12.500,00 euro met een vrijstelling van 125,00 euro per schadegeval.

Art. 5 Verklaring
De vrijwillig medewerker is gebonden aan de "Racing Rules of Sailing" van World Sailing, aan de "Notice of Race" en de "Sailing Instructions".
 

Designed by Idesignit